Izdryk

Jun. 2nd, 2014 02:43 pm
tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
не соромно втратити розум
та соромно втратити сором
не страшно боятися смерті
та страшно посіяти смерть
бо в море стікають сльози
а з мертвих громадяться гори
і знов постають із мертвих
повітря вода і твердь
а заповідь була словом
і слово було – «любити»
і тут ні до чого взаємність
і тут ні до чого зиск
а просто щоб все було знову –
і твердь і вода і діти
і щоб не котився даремно
у темряву сонячний диск
бо заповідь була – «жити»
і бути живим для живого
і дати вже спокій мертвим
ховати своїх мертв'яків
не соромно бути вбитим
та соромно перед богом
вколнятися сліпо смерті
й божкам невідомо-яким
цей світ виникає щомиті
із подихів поглядів жестів
а отже є шанси зáвжди
почати усе з нуля
і спробувати любити
без користі і без жерсті
щоб стала своєю насправді
ця обітовáна земля
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:04 am
Powered by Dreamwidth Studios