tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
І ось ця пора знову прийшла. Ця переоцінка переконань, ця тягучо-панічна саморефлексія на межі сенсу. Безкінечний аналіз суми усіх попередніх виборів і оцінка всіх майбутніх.
Сесія кожного разу примудряється пройтися штормом по найдальшим закуткам мого мозку і винести звідти всі проблеми та всі нестійкі місця у структурі моєї істоти. Це такий собі душевний стресс-тест, де всі змінні ставляться під сумнів.
Мені це подобається, тому що це можливість. Складнощі означають розвиток, криза означає оновлення.
Мені це не подобається, бо це невчасно. Саме зараз мені потрібна вся моя раціоналіність і витривалість, і не потрібна вся ця ценрифуга.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 06:42 pm
Powered by Dreamwidth Studios