tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
А знаєте, що найцікавіше? Що весна все-таки прийшла... Більше того, де-не-де, власне кажучи, там де знаходиться ваш Хтосик, місцями вже майже літо.

І весні якось все-одно. Їй усе все-одно. І хоча наші предки кликали її, закликали, вогнища палили, їй ну абсолютно все-одно. Як все одно сонцю, що світить, щодня за розкладом, не зважаючи на наші зміни годинника. Так само як цвітуть кульбаби, наперекір всім газонокосаркам світу. І навіть не наперекір, а просто тому, що так має бути. Оця сама трава. що пробивається крізь асфальт, і не тому, що дуже їй кортить пробитися, а просто бо сталось їй так вирости, от вона і росте. І в цій наполегливості і спокої криється велика сила. У тому що Земля обертається навколо Сонця, і Усесвіт розширюється... І десь там Темна Матерія...

Природа вчить, що усе змінне і є насправді вічним, а все вічне є насправді плинним. І лише упірнувши у водограй змін та руху можна здобути гармонію, спокій та безсмертя.

Мрійливо здійснюються мрії, поступово,
втрачаючи поволі сенс.
Думки стираються від слова і до слова
Життя минає, як і кожна мить.
Душа не спить, а серце вже змовкає
І в унісон із гуркотом століть
Єдине що ніколи не зникає,
Це рух між золотом Землі
і миготливими зірками.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:01 am
Powered by Dreamwidth Studios