tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
Ключова фраза із євромайдану у Барселоні : "Зараз хтось піде в китайський магазин і купить паперу." Щоб зібрати підписи під зверненням до МЗС із приводу висловлення недовіри до консула України у Каталонії. Це власне і була оснона ідея цього Барселонського євромадану. Отже, люстрація. Просто. Необхідна.

Водночас мене непокоять розмови про покарання винуватців ... коли це перша і єдина теза. Покарати треба, для того щоб поставити приклад для наступних поколінь можновладців. Щоб знали та боялися. Але це лише частина завдання із величезної роботи для побудови нової держаної системи, яка не буде давати збоїв і працюватиме не залежно від особистостей на постах.

Я відчуваю, що не зовсім маю право на те, щоб робити будь які висновки тепер. Я далеко. Тішить, що на Майдані є мудрі люди. І вони дивляться у майбутнє.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:58 am
Powered by Dreamwidth Studios