tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
Шановний професоре Рінгмар, чотири роки тому ви питали в нас на уроці, чи пішли б ми із гранатами воювати за нашу країну. Чи померли б ми за Україну. Я памятаю, що всі українці у нашому класі так чи інакше відповіли на це питання ствердно, чи волею загального настрою, чи може й справді - щиро. Тоді було важко уявити, що це питання може постати по-справжньому. Воно звучало як провокація. Власне воно і було провокацією, питанням яке б змусило нас прокинутись і почати думати.

Інше, що мене вразило того дня, це те, що тайванці єдиноголосно відповіли ні. Вони б не пішли захищати свою зелену Тайвань зі зброєю в руках.

Ще вчора ситуація була дуже і дуже нестабільна, навіть тут, далеко від дому можна було відчути тривогу і шалене напруження. Сьогодні у мене помер телефон і до обіду не було жодних новин. Для мене було так дивно почути цілою горою все те, що сталось. Я досі не впевнена, як так вийшло і чому. Відчуття дива. Ніби хтось вигнав демонів.
Дуже багато запитань. Але лише одне питання справді важливе. Як так зробити, щоб такого владного безладу більше не ставалось? Ніколи.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:57 am
Powered by Dreamwidth Studios