tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
Я завжди пишалась своїм вмінням не відчувати речі. Як тільки мені було не треба щось відчувати, я просто вимикала всі почуття, як головний біль. Це дуже зручно у важких стресових ситуаціях - така собі захисна реакція організму. З іншого боку, тут важко не передати куті меду. В певний момент перестаєш відчувати і хороше, і погане. Це і називається депресія. Стає нестерпно та беззмістовно, і головне, не знаєш чому. Здається це назавжди. Не маєш власної позиціі, втрачаєш своє я.

І от мені довелося відчути справжньої люті після довгого періоду заперечення самого її існування. Тоді я подумала, а чому я маю її задушити у собі? Чому мені не можна дозволити цій люті наповнити мене до краєчку, стікати із пальців, текти по землі і заповнити весь навколишній простір напруженим звоном? Для зручності інших? Для чого? Я лютувала на себе, я лютувала на весь світ за те, що він такий у цю мить... Мої думки стали гострими, точними і стрімкими, а потім прийшла тиша, кришталева ясність. І дивовижний спокій. Якимось чином цей всплеск почуттів надав мені поштовх рухатись уперед.

Відміняти почуття - це як приймати знеболювальні при виразці шлунка. Допомагає, але чи допомагає? Проблема, суть пробеми не вирішена. То може варто дозволити собі відчувати, те, що відчуваєш?

Чи все-таки емоції заважають і туманять розум?
Дуже цікаво, якби було створено штучний інтелект дорівнюваний до людського, то чи емоції проявились би, як компонента розуму? Чи це окрема річ?

Не питай мене про даремне.
Я відповім тобі з точністю до константи
моїх хвилинних почуттів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:04 am
Powered by Dreamwidth Studios