tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
У продовження до вчорашнього сьогодні мені приснився логічний сон. Такий де все йшло у порядку і у відповідності до лоігки подій, як хороший детектив. Для довідки - ненавиджу логічні сни. Вони нічим не відрізняються від реальності, а тому фактично і не відпочиваєш.

Ідея була в тому, що я очікувала смертної кари. Діло було у Франції, тому була страшенна бюрократія, і відповідальне відношення до їжі. Мене ніхто не полонив, але втекти не було можливості. У моїх діях не було вини, але померла маленька дитина. Щоб уникнути покарання два роки тому, я напала на слідчого і втекла, що тепер є обтяжуючою обставиною. Я намагаюсь дізнатися як подати на апеляцію, бо навіть батьки дитини не тримають на мене зла. На початку сну я намагаюсь розіграти поганий сценарій, і застрелити того, хто мене має затримати. У мене в руках навіть є револьвер. Але я по-перше все ще не можу застрелити людину, а по-друге, розумію, що це страшенна дурість. Пізніше я весь час очікую, що мене таки поведуть на страту, але завжди виявляється, що це ще одна зустріч зі свідками чи ще щось.

Я дуже вдячна, що мене розбудили. Таким чином мені не прийшлось таки дочекатися.

Замість післяслова, а що є наше життя, як не відкладений смертний вирок?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 04:57 am
Powered by Dreamwidth Studios