tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
2013

Здається тільки вчора підводила минулі підсумки...

Я казала, що рік для мене починається восени? Якось так сталось, що все нове починається восени. Але, наслідуючи соціальним умовностям, будемо святкувати сьогодні.

Так як і планувалось, цей рік був роком letting go. Місцями це сумно, страшно, але... захопливо! Мені довелося знайти і полюбити так багато всього, але водночас попрощатися та відпустити.

Водночас, зміни у навколишньому середовищі допомогли зрозуміти, хто я, де я, і для чого все це. Незважаючи на всю нетривкість реальності, і в великій мірі завдяки їй, зявилась дивна впевненість у майбутньому. Все буде добре!

Дякую всім тим, хто мене підтримував та допомагав, знаючи, що скоріш за все я ніколи не зможу віддячити. Дякую за цілу низку зустрічей та цікавих уроків!

З Новим Роком!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:00 am
Powered by Dreamwidth Studios