Silvermills

Dec. 4th, 2013 05:49 am
tuitikki: (Лаванда)
[personal profile] tuitikki
В моєму житті було занадто багато хорошого. Мені весь час щастить. На родину, на вчителів, на друзів... (Принагідно дякую Всесвіту і всьому іншому, що має до цього відношення!)

І все ж таки кожного разу, у рамках планового левел-апу продовжуєш йти із зони комфорту. Кидаєш не тільки оточення, не тільки спосіб життя і людей. Кидаєш передусім всі можливості, які не збулися. Але вони ніколи не втрачають своєї магічної влади над тобою. Життя складається великою мірою із того, що відбулося. Але також, ньому завжди присутнє те, чого ніколи не було.

Ці думки крутилися у мене у голові і дивовижним чином перетнулися із Пратчетом, "Equal Rites". (До речі, якщо хтось розуміє яке значення цієї гри слів - розкажіть!) Відмова від магії була потужнішою за використання магії. Відсутність речей - це просто інша суть присутності. Я знаю, що ми живемо не на Диску, і черепахи там нема... Але, принаймні у сенсі накопичення життєвого досвіду правило наче працює.

Можливіть замкнути коло, і сказати собі, що тепер у мене нема можливості щось зробити просто підкреслює те, що інакше відбувається повільно і, можливо, неусвідомлено.

Усі прекрасні речі, які зі мною сталися, і ті, що не сталися, постійно нагадують мені про рішення, які я приймаю. І впливають на мою впевненість, що я знаходжусь у правильному місці у правильний час, тихо підмиваючи рішучість і волю.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

tuitikki: (Default)
tuitikki

June 2014

S M T W T F S
1 234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 05:04 am
Powered by Dreamwidth Studios